وی در سال ١٩٨١ ميلادی در شهر شکی جمهوری آذربايجان به دنيا آمد. در سال ١٩٩٩ ميلادی در کنکور سرسراس موفق به کسب امتياز مناسب برای ثبت نام در دانشکده حقوق دانشگاه قاضی آنکارا شد. در سال ٢٠٠٣ ميلادی موفق به کسب امتياز لازم برای ثبت نام در مقطع کارشناسی ارشد در رشته حقوق عمومی انستيتوی علوم اجتماعی دانشگاه قاضی شد. موضوع پايان نامه کارشناسی ارشد سامير اسماعيلاوف «حق زندگی و نقش جوامع اجتماعی در محافظت از حق زندگی» است. وی در سال ٢٠٠۶ ميلادی پس از دفاع از پايان نامه مذکور با درجه کارشناسی ارشد فارغ التحصيل شد. 

در سال ٢٠٠۶ ميلادی به شهر آنتاليا آمد و در اينجا مدتی بعنوان وکيل و در پست مدير وکلا انجام وظيفه کرد. در حال حاضر بعنوان.

عضو کانون وکلای آنتاليا بعنوان وکيل خصوصی در حال انجام وظيفه است. وی به زبان آذربايجانی (آذری)، ترکی استانبولی، روسی و انگليسی آشنايی دارد.