حقوق شرکتها و مطالبات

در کشور ترکيه معمولا دعاوی مطالبات با مرحله توقيف اموال و دارايی آغاز میشود. شهروندان غير حرفهای ابتدا با بدهکار تماس میگيرند. بدهکارنيزمیگويد پرداخت نمیکنم. هر دو طرف مدتی صبر می کنند و مجددا تماس گرفته میشود و همان گفتگو بين طرفين انجام می شود و تکرار اين امر به دفعات ادامه می يابد. سپس بستانکار به وکيل مراجعه میکند و درخواست میکند يکبار هم وکيل با بدهکار تماس بگيرد. تماس وکيل با بدهکار به عبارتی اعلام خطر به بدهکار است که اموال خود را منتقل کنم زيرا مراحل قانونی آغاز خواهد شد. اما حتما لازم نيست که اموال خود را منتقل کند زيرا به احتمال زياد کسی که به شما بدهکاری دارد به افراد ديگر نيز بدهکاری دارد. همينکه شما منتظر پرداخت هستيد و زمان را از دست میدهيد يا بدهکار اموال خود را منتقل می کند و يا طلبکاران ديگر اموال وی را توقيف مینمايند. و ابتدا مطالبات آنان پرداخت خواهد شد. لذا تسويه میشود در ابتدای کار به وکليل مراجعه نموده تدابير لازم را اخذ نماييد. مطالبات انواع پ منفی ثبت د خسارات جبران...