چرا به وکيل نياز داريم؟

هر چند موازين و مقررات زندگی ساده به نظر می رسند، اما قوانين حقوقی که تضمين کننده نظم اجتماعی است بسيار متنوع و پيچيده است. در حالی که شما سرگرم امور خانواده، کار و بهبود کيفيت سطح زندگی خود هستيد، ما وکلا نيز به منظور حافظت از دستارودها و استمرار خوشبختی شما و در کنار شما هستيم.

 

شما همواره به منظور افزايش کيفيت زندگی با تفکر و انديشيدن به مسائل متعدد و ضمانت استمرار رفاه برنامه ريزی میکنيد. برخی از اين موارد عبارتند از: • روابط خانواده • بهبود عملکرد کاری و طمان سنجی • اموال و دارايی خريداری شده و يا بفروش رسيده • مواردی که بيمه کردهايد يا نکردهايد • بدهکاریها و مطالبات • آنچه که بدست آوردهايد و يا از دست دادهايد

 

 

از طرفی در طول مدت زندگی ممکن است با افرادی دارای طرز فکر و ارزشهای متفاوت مواجه شويد و اين امر باعت شگفتی و تحير شما شود. برخی از اين موارد عبارتند از: • کسانی که قصد دارند عضو خانواده شما بشوند، کسانی که قصد دارند خانواده شما را ترک کنند • کسانی که زندگی و خانواده و نزديکان شما را تهديد می کنند • کسانی که نمی خواهند دستمزد زحمات و يا وقت شما را پرداخت کنند. • کسانی که از شما می خواهند کالا و يا خدمات نامناسب و بدون کيفيت را بيش از ارزش واقعی آن . • کسانی که پول شما را می گيرند و پس نمی دهند • کسانی که بدهی های شما را ناعادلانه افزايش می دهند، • کسانی که به انواع تقلب ها متوسل می شوند تا نتوانيد آنچه را که به دست می آوريد به دست آوريد.

آری، کليه مواردفوق الذکر بخشی از زندگی روزمره است و هر يک از اين موارد صدها بار در روز بوقوع میپيوندد وهيچ يک از ما از مواجه با آنان در امان نيست.

 

همه ما به خوبی از اختيارات و حقوق خود آگاهی داريم. اما انجام کارهای قضايی بدون اطلاع از مراحل و تشريفات پيچيده سيستم حقوقی و بدون فراغت از رسيدگی به امور زندگی روزمره امکان پذير نخواهد بود. رويايی و کسب موفقيت و نتايج مورد نظر به تنهايی امکان پذير نخواهد بود. مشکلات و معضلات همواره خسته کننده و صدمه دهنده است. هر چه بيشتر تلاش کنيد حصول نتايج مورد نظر دشوارتر خواهد شد. 

 

 

آيا با کلاهبرداری مواجه شديد، خريد کرديد، بفروش رسانديد، تصادف کرديد، بيمار شديد اما درمان نشديد.

  • فراموش نکنيد لازم است يک وکيل داشته باشيد

    کسيکه شما را گوش کند، بفهمد، گزينههای مختلف پيش روی شما بگذارد، کسيکه شما به وی اعتماد کنيد و برای شما وقت بگذارد، کسيکه همگام و همراه با شما از حقوق شما دفاع کند.

در سيستم حقوقی قاضی مرجع صدور حکم و تصميم گيری است. دادستان مرجع دادخواست است. وکيل هم مرجع دادخواست و هم مرجع دفاع است. قاضی با در نظر گرفتن دادخواست، اصول، دفاع و قانون تصميمگيری میکند. 

پيروز ميدان کسی است که در ابتدا با وکيل مشاوره کرده نه در انتها... برنده کسی است که بدون فوت وقت از مشاوره بهره گرفته است. برنده کسی است که تدابير مناسب حقوقی را بکار برده باشد. برنده کسی است که مشکلات احتمالی را از قبل پيش بينی کرده باشد.  

يک وکيل داشته باشيد و از حقوق و اختيارات خود آگاهی داشته باشيد. داشتن يک وکيل و آگاهی از حقوق و اختيارات همواره احساس خوبی در شما ايجاد خواهد کرد.

 اسماعيلاوف سامير دادگستری وکيل